คอมโพแนนท์พื้นฐานสำหรับโปรแกรม SketchUp
Component วัสดุอุปรกรณ์ต่างๆ ที่มีขายและจำหน่ายในประเทศไทย

วัสดุก่อสร้าง

ฐานข้อมูลและโมเดลเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เพื่อการออกแบบวางแผนงานก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เฟอร์นิเจอร์

โมเดลทั้ง 2 และ 3 มิติ ของเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบจากทั้ง 3DeeD.com และเพื่อนสมาชิกสำหรับใช้ในงานออกแบบ

อุปกรณ์อื่นๆ

วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเฉพาะทางหรือโรงงานอุตสาหกรรม